[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]

Re: ssb preamp...looking the diagram of SP-7000 (UHF),  I wonder about the "change-over"
relays.
Are they coaxial-relays?

73, Mak SV1BSX


----- Original Message -----
From: "Alan P. Biddle" <APBIDDLE@mailaps.org>
To: "'Nick Pugh'" <quadpugh@bellsouth.net>; <amsat-bb@amsat.org>
Sent: Tuesday, June 27, 2006 1:37 AM
Subject: RE: [amsat-bb] ssb preamp


> Nick,
>
> http://polysat.calpoly.edu/earthstation/documents/index.html
>
> Toward the bottom of the page they list under manuals the SP-7000.  Page 5
> of the PDF is the schematic.
>
> Is a little lightning like being a little pregnant?  ;)
>
> Alan
> WA4SCA
> ----
> Sent via amsat-bb@amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
> Not an AMSAT member? Join now to support the amateur satellite program!
> To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org
>


__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);   Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí  
http://mail.yahoo.gr 
----
Sent via amsat-bb@amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
Not an AMSAT member? Join now to support the amateur satellite program!
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.orgAMSAT Top AMSAT Home