[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] - [Date Index][Thread Index][Author Index]

Re: Pre-amps..for homebrew UHF pre-amps:

http://bun.dokidoki.ne.jp/earth-moon-earth/photo/jh0wjf/preamp/index.html

http://www.qsl.net/dl5lf/432_preamp.html

http://www.df9cy.de/df9cy_432lna.html

http://www.qsl.net/sv1bsx/uhflna-bsx/uhflna-bsx.html

73, Mak SV1BSX

----- Original Message -----
From: "Stephen Brown Jr" <stephen.brown75@gmail.com>
To: <amsat-bb@amsat.org>
Sent: Tuesday, June 13, 2006 8:16 PM
Subject: [amsat-bb] Pre-amps


> I'm looking for a UHF pre-amp, and I had wondered if there were any
homebrew
> projects out there that anyone may know of before I buy a commercial
> product. I would rather build my own from either a kit or project.
>
> 73,
> Stephen
> N1VLV
> ----
> Sent via amsat-bb@amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
> Not an AMSAT member? Join now to support the amateur satellite program!
> To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.org
>__________________________________________________
×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);   Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí  
http://mail.yahoo.gr 
----
Sent via amsat-bb@amsat.org. Opinions expressed are those of the author.
Not an AMSAT member? Join now to support the amateur satellite program!
To unsubscribe, send "unsubscribe amsat-bb" to Majordomo@amsat.orgAMSAT Top AMSAT Home